Často kladené otázky


 • Ako je možné, že spoločnosť Energie2 má lacnejšiu dodávku plynu a elektrickej energie ako ostatní dodávatelia?

 • Liberalizovaný trh s plynom a elektrinou nám umožňuje obchodovať na energetickej burze a nakúpiť plyn a elektrinu pre svojich zákazníkov za výhodné ceny.
 • Budú ceny elektriny a plynu platné po celý rok? Akú mám istotu, že po prevedení zmeny dodávateľa spoločnosť Energie2 cenu nezvýši?

 • Po celý čas trvania dodávky garantuje naša spoločnosť výhodnejšiu cenu plynu a elektriny oproti veľkým dodávateľom v danom distribučnom území.
 • Koľko zmlúv budem mať uzavretých na plyn a koľko na elektrinu?

 • Zmluvu uzatvárate iba jednu a to s našou spoločnosťou.
 • Kedy prebehne zmena dodávateľa plynu či elektrickej energie?

 • Skutočný termín, keď k zmene dodávateľa dôjde, sa dozviete až v uvítacom liste s predpisom záloh, ktorý dostanete v priebehu prvého týždňa po začatí dodávky plynu.
 • Kedy bude uskutočnená zmena dodávateľa plynu?

 • Výpovedná lehota zmluvy (zmluva na čas neurčitý) u súčasných dodávateľov plynu je zvyčajne mesačná – začína plynúť 1. dňom nasledujúceho kalendárneho  mesiaca po doručení výpovede súčasnému dodávateľovi. Počas tejto lehoty súčasne prebehne proces zmeny dodávateľa plynu. Existujú však aj výnimky, keď môže byť výpovedná lehota kratšia alebo dlhšia. Tieto podmienky sú definované podľa konkrétnej zmluvnej dohody súčasného dodávateľa.
 • Na ako dlho bude zmluva s Energie2, a.s. uzavretá?

 • Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu určitú – 12 mesiacov. Po uplynutí lehoty platnosti zmluvy sa predlžuje na dobu 12 mesiacov a to aj opakovane, pokiaľ zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán s výpovednou lehotou tri mesiace pred ukončením platnosti zmluvy.
 • Účtuje vaša spoločnosť nejaký aktivačný poplatok za zapojenie?

 • Spoločnosť Energie2 neúčtuje žiaden poplatok, celý prechod na zmenu dodávateľa je ZDARMA.
 • Kam sa môžem s otázkami ku zmene dodávateľa plynu obracať?

 • Otázky k zmene dodávateľa je možné poslať na e-mail info@energie2.sk alebo zavolať na Zákaznícku linku 0850 166 066.
 • Na koho sa mám obrátiť v prípade poruchy elektromera?

 • Vždy sa obráťte na vášho distribútora elektriny. V tomto sa pre vás nič nemení. 
 • Ako zistím EIC kód u Východoslovenskej energetiky, keď nie je uvedený na faktúre?

 • Zavolajte na linku Východoslovenskej energetiky 0850 123 312 a identifikujte sa číslom odberného miesta (OM) a číslom elektromera (Oba údaje nájdite na vyúčtovacej faktúre). Potom obdržíte EIC kód.