Pierwsza zmiana sprzedawcy • Jeśli odbiorca sam przeprowadza procedurę zmiany

 • 1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.
  Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą - takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.
  Odbiorca może zapytać nowego sprzedawcę o możliwość zawarcia umowy kompleksowej (zamiast dwóch umów – umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji)

  2. Odbiorca wypowiada obowiązującą dotychczas umowę sprzedaży
  W przypadku pierwszej zmiany odbiorca wypowiada zazwyczaj tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej, jak i świadczenia usługi dystrybucji.
   
  3. Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucji

  Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usługi dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony. W takim przypadku nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców.

  4. Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą

  Zgłoszenie odbywa się z wykorzystaniem formularza udostępnianego przez operatora systemu dystrybucyjnego (m.in. na stronie internetowej operatora).

  5. Ewentualne dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników)
  W zależności od wielkości zużycia energii zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo - rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu, którym w przypadku odbiorców w gospodarstwie domowym jest operator systemu dystrybucyjnego.
   
  6. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą

  W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy - na tej podstawie dokonywane jest rozliczenie końcowe.
 
 • Jeśli odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy

 • 1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.
  W tym kroku odbiorca upoważnia nowego sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy sprzedawca - w imieniu odbiorcy - dokonuje niezbędnych formalności tj. wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawiera (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego.

  2. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.

 • (Źródło: http://www.maszwybor.ure.gov.pl/)

Kolejna zmiana sprzedawcy • Jeśli odbiorca sam przeprowadza procedurę

 • 1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.
  Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą - takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.
  Odbiorca może zapytać nowego sprzedawcę o możliwość zawarcia umowy kompleksowej (zamiast dwóch umów – umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji)

  2. Odbiorca wypowiada obowiązującą dotychczas umowę sprzedaży
  .

  3. Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą
  .

  4.Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.
 
 • Jeśli odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy

 • 1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży, upoważniając sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą.

  2. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.

 • (Źródło: http://www.maszwybor.ure.gov.pl/)


Definicje

 • Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

 • Zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiada za eksploatację, konserwację, remonty i sieci elektroenergetycznej oraz za bezpieczeństwo funkcjonowania systemu dystrybucyjnego.
 • Sprzedawca

 • Podmiot zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej dla odbiorców.
 • Sprzedawca z urzędu

 • Przedsiębiorstwo energetyczne, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej, którzy nie skorzystali z możliwości zmiany sprzedawcy.
 • Sprzedawca rezerwowy

 • Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej, w przypadku zaprzestania dostarczania energii przez sprzedawcę wybranego w procesie zmiany sprzedawcy.